LEGISTATIVA KLUBU FLYING SHADOWS

ŘÁD KLUBU

1. Klubu FLYING SHADOWS budeš prokazovat čest a jeho jméno i znak ctít .

2. Veškeré tvé činnosti budou ve smyslu hlavní myšlenky a dobrého jména klubu (hl.m. = sdružení vlastníků motocyklů, kteří se chtějí společně oddávat vášni pro jednu stopu, společně se scházet, cestovat a dělat čest všem motorkářům).

3. Všichni jsme si rovni (respektuj další členy a jejich názory, každý máme stejné hlasovací právo, právo měnit legislativu mají jen všichni členové společně - jednohlasně, na schůzi, v písemné podobě s podpisy účastníků hlasování).

4. Tvé chování na společných schůzkách, akcích a projížďkách bude v určitých rámcích slušnosti. (nebudeš poškozovat majetek ostatních, obtěžovat ostatní, chovat se k nim hrubě a vyvolávat hádky).

5. Pokud budeš mít něco důležitého ohledně chování členů, nebo klubu na srdci, tak to vždy vyjádříš na schůzce klubu. Nebudeš vynášet zprávy o interních problémech ven - třetím osobám.

6. Budeš se podílet na společných plánech a zapojovat se do jejich realizace.

7. Jsi povinen navštěvovat schůze klubu a platit včas, v dané výši členský příspěvek klubu. Zároveň máš právo kdykoliv nahlédnout do evidence pokladníka, správce grilu a z této evidence si udělat kopii, kterou můžeš použít jen pro své účely a nesmíš ji dávat k dispozici třetím osobám.

8. Nikdy nebudeš vystupovat jménem celého klubu, pokud tě tímto právem nepověří většina členů na společné schůzi, nebo pokud nejsi zvolen za jednatele klubu.

9. Vždy si budeš vědom svých činů a budeš za ně brát plnou odpovědnost, jestliže budou proti řádu klubu.

10. Vyloučením z klubu přijdeš o všechny výhody a práva člena. Tvůj odchod proběhne v míru (nebudeš hanobit jméno FLYING SHADOWS a jejich členů). Jsme tolerantním klubem, takže každý provinilec dostane příležitost pro druhou šanci. Pokud bude mít zájem, tak má možnost stát se žadatelem o členství v klubu. Splní-li pravidla pro žadatele, může se stát opět členem.

 

PRAVIDLA PRO ZÍSKÁNÍ ČLENSTVÍ

Počet členů v klubu by mělo být nejméně 3 a nejvíce 20. Každý, kdo má zájem o členství klubu, musí být starší 18 let, vlastnit motocykl s obsahem od 125 ccm a vyplnit dotazník, který odevzdá prostřednictvím emailu, či osobně na schůzi F.S.. V jeho obsahu je: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo, emailovou adresu (popř. Skype + ICQ + Xfire), moto-životopis, moto-přezdívku a hlavně proč se chcete stát jedním z nás (předlohou mohou být životopisy na webu klubu). Pokud bude souhlasit většina členů klubu - více než polovina (např. v klubu je 6 členů - souhlasit musí 3 z nich), tak bude zařazen do evidence žadatelů o členství na začátku nové sezóny, která začíná vždy od 1.5. a končí 1.12. každého roku. Celková lhůta je 6 měsíců. V tomto období musí absolvovat minimálně 5 velkých projížděk, 3 akce a 10 schůzek klubu.

Po 6ti měsíční lhůtě bude na poradní schůzi klubu hlasování o přijetí mezi tým. Nový člen bude přijat jen v tom případě, že budou souhlasit všichni stávající členové pro přijetí. Pokud se tak nestane, má možnost absolvovat znovu 6 měsíční lhůtu pro přijetí. Jestliže opět nebude jeho členství schváleno, tak je definitivně jeho vstup mezi FLYING SHADOWS zakázán.

V případě přijetí nový člen musí stvrdit svým podpisem řád klubu, zavázat se k jeho plnění a zaplatit vstupní poplatky. Pro zápis na internetové stránky, za tričko klubu a polepy motocyklus logem klubu. Celková částka je nyní pro vstup určena na 1.000,-. Poplatky jsou povinné na sezónu, ve kterém do klubu vstupuje. Dále musí průběžně přispívat na provoz webu. Částka je zatím stanovena na rok - poplatekem 250 ,- . Poplatek by platil nový člen až v následující sezóně po vstupu. V případě dobrovolného odchodu, vyloučení či smrti člena, bude jeho podíl do 90 dnů od ohlášení změny členství vrácen jemu, nebo jeho pozůstalým. Zároveň je důležité splnění " ŽADATELSKÉ KOUŠKY". Jde o úkol, který vymyslí stávající členové pro svého nového kolegu (účelem je pobavení členů a ukázání odvahy žadatele).

Pro členy i nové zájemce platí řád klubu a interní stanovy. Ty musí dodržovat, pokud se tak nestane, hrozí provinilci vyloučení z klubu či seznamu zájemců. Veškeré údaje o členech, žadatelích i klubových akcích budou k dispozici na webu.

Klub se zavazuje informovat své členy včas o nových možnostech čerpání klubových výhod a slev i o akcích pořádaných pro své členy i pro veřejnost. Zároveň se klub zavazuje informovat své členy o všech zásadních změnách ve Všeobecných pravidlech členství v klubu.

PRAVIDLA SCHŮZÍ KLUBU

Jde o společné setkání členů klubu, kde řešíme plány akcí, projížděk a také dalšího počínání klubu (mohou být pozváni i další hosté, však pouze s vědomím jednatele klubu).

Pořádají se každou první sobotu v měsíci. Místem pro tyto schůzky je Sport Bar Hlinsko. Začátek je od 19:00. Pokud by byl jejich termín změněn, klub se zavazuje, že dá včas všem členům vědět.

Účast je povinná pro všechny členy. Pokud se někdo nemůže dostavit, svou absenci omluví (řádnou neschopenkou od doktora, či pádným důvodem). Jakmile se tak nestane, musí na příštím zasedání všem přítomným svoje počínání vysvětlit. Za pět  nenavštívených schůzí bez omluvy bude podle řádu klubu porušeno - pravidlo 7 a problém se bude řešit vyloučením - pravidlo 10.

Hlasování klubu probíhá výzvou jednoho ze členů a jeho vysvětlením daného návrhu. S tímto počínáním musí být předem seznámen jednatel klubu (nejpozději 24 hodin před schůzí), který je povinen toto hlasování zařadit do připravovaného plánu schůze. Jestliže je hlasování vyhlášeno jednatel klubu, jsou účastníci schůze zavázání vyjádřit se k danému tématu a zaujmout k němu jasné stanovisko svým hlasem PRO či PROTI. Platnost rozhodnutí schůze je podmíněno přítomností nejméně tří členů klubu.

PRAVIDLA VYLOUČENÍ Z KLUBU

O vyloučení rozhoduje schůze všech členů. Každý, kdo poruší stanovy klubu, dostane prostor před shromážděním členů pro písemné či ústní obhájení svých činů. Členové to vezmou na vědomí a po společné poradě, při které nebude přítomen adept na vyloučení, se bude hlasovat. Hlasování proběhne anonymně. Každý člen obdrží stejný hlasovací lístek. Na něm bude jméno adepta pro vyloučení a dvě kolonky ANO - NE. Pokud kroužkem označí ano, tak je pro zachování členství. Jestliže zvolí většina ne, tak je pro vyloučení. Verdikt členů klubu bude adeptovi pro vyloučení dodán ve lhůtě 24 hodin od hlasování a to v písemné podobě. V dokumentu bude jasně uvedeno, jestli je stále členem klubu, nebo je vyloučen, dále také důvody vyloučení. Každý takto vyloučený musí svůj odchod provést ve smyslu řádu klubu - pravidlo 10. Jedinou vyjímkou je vyloučení z důvodu nenavštěvování schůzí a celkové ztráty zájmu o klub a jeho aktivity (vyloučení je automatické bez hlasování a oznámení provinilci).

V.I.P.

Jde o titul klubu, který je oceněním FLYING SHADOWS pro důležité osobnosti. Jsou to lidé, kteří významným způsobem přispívají ve prospěch klubu. Jejich výhody spočívají v pravidelných pozvánkách na klubové akce - soukromé i pro veřejnost. Dále jsou zváni na projížďky a cestování, jako spolujezdci členů klubu. Mají možnost získat některé slevy a výhody,který jsou poskytovány členům.

Titul lze získat pouze v případě, že nejméně dva členové navrhnou nominaci zmíněné osoby na schůzi klubu, jako odměnu za vykonané služby. Všichni členové musí souhlasit s udělením čestného titulu V.I.P.. Zmíněný oceněný dokument o získání titulu a čestné místo na našem webu.

FANKLUBÁCI F.S.

Jedná se o jednotlivce či společenství lidí, kteří chtějí veřejně vyjádřit své sympatie ke klubu FLYING SHADOWS. Nejsou povinni vlastnit motocykl. Svůj zájem stát se touto součástí klubu mohou ohlásit jednateli klubu či jinému členu, který jejich návrh ohlásí na schůzi klubu. Závěr schůze v otázce přijetí mezi fanklubáky bude zájemci oznámen. Tito lidé mají možnost být na soukromých akcích klubu, nosit barvy klubu (trička, mikiny,...). Jejich fotky budou zveřejněny na webu klubu. Pokud jde o vyloučení, platí jediné pravidlo, mohou být vyloučení rozhodnutím každé platné schůze klubu (rozhodnutí jim bude oznámeno).

 

05.10.2015  Přidány fotky ze svatby naší bývalé členky FS Lucky.

29.08.2015  Přidány fotky z dalších letošních Motosrazů které jsme navštívili

09.06.2015  Přidány fotky z Motosrazu Půlnoční song 8th Olešnice

11.5.2015  Přidány fotky z První vyjíždky ve Studnicích.

28.2.2015  Ross převzal zpět funkci Jednatele klubu.

10.08.2014 Přidány fotky MILDE 30.narozeniny.

03.08.2014 Přidány fotky ze srazu Babeta Freestyle Chlumětín.

27.7.2014 Přidány fotky z XV. Motošťouchu ve Studnicích.

13.5.2014 Přidány fotky z První jarní vyjíždky ve Studnicích.

27.4.2014 Přidány fotky z dnešní vyjíždky po okolí .

24.11.2013 Green převzal správcování našeho webu. 

27.5.2012 Přidány motoživotopisy nových členů Johnnyho a Skippera.

14.5.2012 Web FS běží od dnešního dne na novém redakčním systému. V nejbližších dnech se můžete těšit na nový obsah a častější aktualizace! 

13.10.2011Přidány fotky z žadatelské zkoušky JOHNNYHO a SKIPPERA!!

22.09.2011
Přidány fotky z grilovací schůze u Johnnyho

16.09.2011
Přidány fotky z Víkendové expedice do Krkonoš a z vyjížďky na zámek Bystré

27.08.2011
Přidány fotky z vyjížďky do Králíků

20.08.2011
Přidány fotky z vyjížďky do Jeseníků

08.08.2011
Fotogalerie doplněna o Svatbu Tomáše Zavřela, Projížďku na přehradu Vír, Grilovačku u ANDREHO a Děkovačku po Motošťouchu

08.08.2011
DEJV Mašek na vlastní žádost ukončil členství v klubu

19.07.2011
Kompletně doplněna fotogalerie pro letošní rok: Motošťouch, Projížďka do ZOO Jihlava, Grilovačka u Jeffa, Grilovačka u Motorrada, 25.narozeniny Majkla a Alči, Motowoodstock, Zmrtvýchvstání a Posilvestrovská párty

30.06.2011
Přidány nové fotky: Dejvova grilovačka v Holetíně, vyjížďka do Alp, Motosalon 2011 a První vyjížďka z bažiny s Motorrotou

31.10.2010
DEJV si přivezl nový stroj GSX-R 1000 r.v. 2006 - fotky jsou v jeho profilu

20.10.2010
Na webu jsou v odkazu "KLUB" nový členové GREEN + MOTORRAD

13.10.2010
Poslední grilování 2010 = fotky z holetínského baráčku, kde dokazovala své kulinářské umění MILDE

27.09.2010
Fotky z F.S. KALBY 2010 ve stanu jsou ve fotogalerii + také tam najdete fotky z DĚKOVAČKY Motorroty

16.09.2010
Žadatelé: GREEN a MOTORRAD splnili úkol pro přijetí = jízdu v trenkách přes celé Hlinsko za bílého dne! Koukněte do fotogalerie!

14.09.2010
Nové fotky z projížďěk na zámek Žleby + zámek Bystré (s Motorrotou) + grilovací schůze u Imreho

17.08.2010
Přidány FOTKY z projížďky do Jeseníku za Andrem, který tam byl v lázních + PRVNÍ OFICIÁLNÍ DIVOČÁCKÁ JÍZDA (divočáci=stroje do 50ccm)

19.07.2010
Je tu jasná klasika každé sezóny, která nemá chybu = MOTOŠTOUCH, jedenáctý ročník oblíbené kalby sousedů z Motorroty je ve fotogalerii.

27.06.2010
Tak to byl parádní VÍKEND ve Štokách = mrkněte na nové fotky MOTOWOODSTOCK

18.06.2010
Nové fotky z akce v HOLETÍNĚ NA BARÁČKU + Projížďa MAJKLA, MIRKA a ROSSE

20.05.2010
10. narozeniny MOTORROTY STUDNICE = v galerii je VIDEO + FOTO

04.05.2010
Přidány fotky z klubových ČARODEJNIC NA "DRAČÁKU"

24.04.2010
Na webu jsou nové fotky z projížďky, která byla dlouhá 186 km. V této galerii projížďky je také vyfocen nový STROJ MAJKLA = pionýr + Dejv a Terka + Nákup fazera pro Indyho.

20.04.2010
odkaz RADY/TECHNIKA přidán nákres nové-vylepšené pružiny tlumiče na YAMAHU FZS 1000 r.v.200220.04.2010
odkaz RADY/TECHNIKA přidán nákres nové-vylepšené pružiny tlumiče na YAMAHU FZS 1000 r.v.2002

18.04.2010
První oficiální výjez na motorkářskou mši v Městci Králové u P. Jindřicha Tluky = INDYHO67. Vše uvidíte ve fotogalerii.

10.04.2010
Byli jsme na závodech traktorů v Kameničkách. Stroje jsou dělány či upravovány po domácím způsobu. Podívejte se do fotogalerie na KAMNA TOUR 2010

06.04.2010
Náš klub hodlá vyrazit na III. PŮLNOČNÍ SONG za kamarády do Týniště nad Orlicí / odkaz AKC

05.04.2010
Vloženy fotky z MAŠKARNÍ SCHŮZE a MOTOSALONU v Brně + pozvánka na MOTOMŠI V MĚSTCI KRÁLOVÉ / odkaz AKCE

04.01.2010
Přidány fotky ze SILVESTRA 2010 + dopíječky u Rosse

26.11.2009
Fotogalerie 2009 - pár fotek ze zábavy ve Vortové

17.11.2009
Opět jsme byli na zábavě... v Miřeticích hrála TŘETÍ CENOVÁ, více ve fotogalerii 2009

13.11.2009
Poslední společná projížďka sezóny - fotky z krásné podzimní neděle v jedné stopě

25.10.2009
Poslední společná projížďka sezóny - fotky z krásné podzimní neděle v jedné stopě

20.10.2009
NOVÁ VIDEA jsou na světě! Zahájení sezóny 2008 na Čertovině + Křest vlajky klubu 2009 ve Stanu

18.10.2009
Ve fotogalerii se můžete podívat, co děláme, když se nedá jezdit :o) jsme na záběvě MOGULů

12.10.2009
Přidáno několik fotek ze sobotní poslední vyjížďky MOTORROTY + přidáni noví FANKLUBÁCI F.S.

07.10.2009
Nové fotky: z dovolené v ALPÁCH / ROSS a HONZA si vyrazila na 7 dní do Rakouska, Itáli a Švýcarska / najeto cca 2.573 km + BIKER´S HOLY MASS III. / 2009 motomše Josefov

21.09.2009
Bratr MILDEHO... Pavel Dočekal získal V.I.P. titul za pravidelnou výpomoc na akcích = moderátor klubu

19.09.2009
Fotky z akce ve STANU - KŘEST NOVÉ KLUBOVÉ VLAJKY F.S. - konané minulou sobotu 12.09.2009

17.09.2009
MOTORKÁŘSKÁ MŠE v PEVNOSTI JOSEFOV - časový harmonogram celé "AKCE" konané v sobotu 19.09.2009

07.09.2009
Fotky z páteční GRILOVACÍ SCHŮZE u Andreho

31.08.2009
Fotky z páteční GRILOVACÍ SCHŮZE u Majkla a také z nedělního spalouška FZS 600 Andreho a FZS 1000 Rosse

25.08.2009
Máme nové FANKLUBÁKY

24.08.2009
Ve fotogalerii je jízda na nejdelší bobové dráze v ČR - Kutná Hora

v 16.08.2009
Projížďka na Šternberk ve fotogalerii

15.08.2009
Novinky ve fotogaleriji 2009 = X. Motošťouch ve Studnici, Mogul v Dědové, Grilovací schůze u Jeffa

14.08.2009
Přidány fotky ze zábavy = NORMAL 03 v Pokřikově a KODEXU, který hrál v Kameničkách

11.08.2009
Nová plánovaná "AKCE" jde o III. BIKER´S HOLY MASS pořádanou v Josefově

09.08.2009
Fotky z pravidelné nedělní projížďky - tentokrát 240 km / speciálním hostem Jirka se svým MOTARDkem

02.08.2009
Projížďka do Tišnova

01.08.2009
Nový DESIGN webu a aktualizace fotek

05.05.2009
Vyloučení Toma

01.12.2008
Ross slaví 25 let a ukončení sezóny 2008 - vše slaveno v Holetíně

15.10.2008
Nové fotky z nedělní podzimní jízdy / směr Bystřice n./P.

06.10.2008
Fotky z motomše 2008 v Josefově a dovolené v Alpách

05.09.2008
Vyloučení Bodliho a Hanze

29.06.2008
Nové foto z projížďky 405km + náštěva Hornet Day/Seldnice

27.06.2008
Přidány fotky z MOTOSRAZU v Chotěboři  konaného 20.6.2008

26.06.2008
Nové fotky: 17.05.2008 Trojitý splalouch na letišti v Luži, 03.05.2008 Projížďka s deštěm v zádech, 26.04.2008 Zahájení sezóny na Čertovině, Nové video ze zkoušky přijetí žadatelů

21.04.2008
Fotky z jarního brouzdání v ulicích Hlinska

15.04.2008
Fotky z motocyklu 2008

15.12.2007
Fotky z narozenin 01.12.2007 - Ross, Imre a Jeff

05.11.2007
Video ze Zahájení sezony 2007 ve Stanu; BENZÍNOVÝHO DEJCHÁNKU XI.; Ukončení sezony 2007 Motorroty

14.10.2007
Fotky z Ukončení sezony 2007 Motorroty

01.10.2007
Fotky ze Sprintů v Hrochově Týnci

21.09.2007
Fotky z BIKER´S HOLY MASS I. (I. mototorkárská mše v Josefově)

24.08.2007
Fotky ze srazu BENZÍNOVEJ DEJCHÁNEK XI.

10.08.2007
Fotky z vyjížďky po Orlických horách se Zbyňkem

31.07.2007
Fotky z Hanzova spalouchu

22.07.2007
Fotky ze srazu MOTOWOODSTOCK I. 21.-22.07.2007

25.06.2007
Nový žadatel o členství - Milde

12.06.2007
Fotky z Aviatické pouti v Pardubicích 02.06.2007

04.06.2007
Fotky z rádění holek na parezu

26.05.2007
Fotky z projížďky do Ledče nad Sázavou

25.05.2007
Fotky z Modré jízdy 13.05.2007 + Nákupy v Rakousku 12.05.2007 v Louis

21.05.2007
Fotky z projížďky 19.05.2007

18.05.2007
Fotky ze Zahájení sezony 2007 ve Stanu; Majkl nové moto; Hanz nové moto; Nový žadatel o členství - Tom

16.05.2007
Fezy - Martin Janeček byl do odvolání vyloučen z klubu

18.04.2007
Pozvánka na Zahájení sezony 2007

09.04.2007
Členi; V.I.P.; Žadatelé o členství; Prítelkyně; Fotomontáže

18.03.2007
Fotky z výstavy Motocykl 2007

11.03.2007
Fotky "mišmaš" ze sezóny 2006

05.12.2006
Video z Ukončení sezóny 2006

30.11.2006
Fotky z Ukončení sezóny 2006

18.09.2006
Fotky z Imreho nehody 15.09.2006 + grilovačky 19.08.2006

07.08.2006
Fotky z Vrbatova kostelce 2006

14.07.2006
Fotky z Motošťouchu VII. a grilovačky u Avion

26.06.2006
Video a fotky - Alča a Majkl dvacetiny

16.06.2006
Nový žadatelé o členství na webu - Fezy a Hanz

03.06.2006
Fotky z Grilování u Bodliho

29.05.2006
Fotky a video z Bodliho spalouchu

19.05.2006
Fotky z Majklova spalouchu

17.05.2006
Video z PRVNÍ SPOLEČNÉ projížďky

13.05.2006
Fotky z PRVNÍ SPOLEČNÉ projížďky

08.05.2006
Zprovozněn webový chat

01.05.2006
Oficiální zahájení činnosti klubu